^3FB00B85EBF16158812D71F953CAA6D2C94224EA699FFA2A95^pimgpsh_fullsize_distr

VYBUDOVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE A PREVENCE V CENTRU POD STŘECHOU

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Celkové náklady projektu: 6,3 mil. Kč

Dotace z programu IROP: 4,7 mil. Kč

Dotace od města Letohrad: 248.000,- Kč

 

Žádost o dotaci: 10.2016
Schválení dotace: 11.2017
Realizace projektu: 10.2016 - 6.2019

DSCN6973

Cílem projektu je vybudování kvalitního zázemí pro poskytování registrovaných sociálních služeb péče a prevence v územní působnosti Oblastní charity Ústí nad Orlicí. Stávající zázemí neodpovídá potřebám klientů, jejich rodinných příslušníků, pracovníků služby. Tento stav ovlivňuje i další služby organizace. Realizací přístavby Centra pod střechou v Letohradě dojde ke zkvalitnění služeb, zvýšení jejich efektivity, snížení provozních nákladů i možnosti reagovat na potřeby regionu.

Hlavním problémem, který se realizací projektu bude řešit, jsou dlouhodobě nevyhovující prostory a zázemí pro poskytování sociálních služeb. Konkrétně se jedná o následující nedostatky u jednotlivých sociálních služeb:

- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Street (NZDM) – služba je od počátku poskytována v budově Centra pod střechou – budově bývalých jeslí ze 70. let 20. století. Budova prošla mnoha stavebními úpravami, aby splňovala potřeby služeb v ní poskytovaných, byly vyřešeny problémy s únikem energií a zatékáním. Nyní je však prostorová kapacita budovy pro další poskytování služeb vyčerpána. Služba NZDM je poskytována v jedné společenské místnosti, chybí zde adekvátní prostory pro osobní rozhovor, doučování. Prostor služby také přímo souvisí s provozem Rodinného centra Mozaika. Nedostatečně velké prostory jsou omezujícím faktorem pro obě služby.

- Osobní asistence (OA) – stávající zázemí služby se nachází v budově Správního střediska organizace, v Letohradě. Vedoucí služby má provizorní kancelář v jídelně/zasedací místnosti správního střediska organizace. Neexistuje zde důstojný prostor pro jednání se zájemci o službu.  

- Charitní pečovatelská služba (CHPS) - stávající zázemí služby se nachází v budově Správního střediska organizace, v Letohradě. Vedoucí služby má provizorní kancelář v jídelně/zasedací místnosti správního střediska organizace. Do května roku 2016 poskytovaly pečovatelskou službu částí svého úvazku zdravotní sestry, a to na principu sdílené péče. Vzhledem ke zvýšenému zájmu o pečovatelskou službu a rozvoji domácí hospicové péče byl tento stav nadále neudržitelný. Z těchto důvodů bylo nutné nový pečovatelský tým, novou službu CHPS.

- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) – Sídlo služby se nachází v Centru sociálních služeb, Lanškroun. Vzhledem k umístění sídla služby přesahuje dojezdnost za některými klienty 30 km. Vznikají tak vyšší náklady na dopravu a odborní pracovníci služby stráví na cestě příliš mnoho času. Jedná se zejména o klienty na území ORP Žamberk a některé obce ORP Ústí nad Orlicí a Králíky.

Ve všech dotčených sociálních službách postrádáme prostor pro jednání s klienty či rodinnými příslušníky. V současných podmínkách těmto lidem nemůžeme nabídnout důstojné a klidné zázemí pro jednání – jedině při omezení dalších služeb a pracovníků jiných služeb. Chybí rovněž prostor pro porady, intervize či supervize týmů.    

Výsledkem projektu bude realizace dvoupodlažní přístavby Centra pod střechou v Letohradě. Bude nabízet kvalitní zázemí NZDM Street, které splňuje základní technické předpoklady pro poskytování kvalitních služeb – oddělené prostory pro společné aktivity a prostor pro individuální práci s klientem, prostor oddělen od jiných služeb poskytovaných v budově. Vznikne druhé kontaktní místo služby SAS, které pomůže ke zvýšení místní a časové dostupnosti služby. Také vznikne odpovídající zázemí pro poskytování terénních služeb CHPS a OA s možností pružně reagovat na vzešlé potřeby v regionu. Přístavbu bude také nabízet prostor pro jednání s klienty a navazující služby psychologa u všech dotčených služeb.

 

Velmi děkujeme za finanční podporu programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj a městu Letohrad.

 

 

Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2