Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Street

Posláním NZDM Street je nabízet a poskytovat podporu, zázemí a pomoc dětem a mládeži v obtížné životní situaci z Letohradu a okolí (zejména Lukavice a Šedivec).

Pomáháme dětem a mládeži z nepodnětného rodinného prostředí nebo s rizikovým chováním, které nemají možnost trávit smysluplně svůj volný čas. Jedná se o ty, kteří žijí v sociálně vyloučeném prostředí, kteří jsou z neúplných rodin, kterým se rodiče nevěnují, děti, kterým dělá problém škola a nemají s kým se na učivo podívat. Jedná se o cílovou skupinu od 6 do 20 let.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Street je registrovaná sociální služba dle § 62 zák. č. 108/2006 Sb.

 

 

Kontakt

Mgr. Michaela Pražáková
Centrum Pod střechou
Taušlova 714, Letohrad 561 51
tel.: 731 420 344
E-mail: 8bprR3b7TiEkbZagc8m%Cee43dkmRb~lWlkmb
facebook: NZDM Street - Letohrad
instagram: NZDM Street

Pracovník je přítomen vždy alespoň hodinu před otevírací dobou klubu.

 

Provozní doba:

Po 12-16:30

Út 12-16:30

St 12-18:00 individuální konzultace

Čt 11-16:30

Pá 12-16:30Během letních prázdnin:
Po, Út, Čt, Pá:     10:00 - 16:30
St: individuální konzultace po předchozí domluvě

 

PROGRAM STREETU NA AKTUÁLNÍ MĚSÍC:

Cílem služby je:

 • Navazovat a udržovat kontakt s naší cílovou skupinou. (Klient, který ví, že za námi do klubu může přijít, zná nabídku poskytovaných služeb a pravidla klubu.)
 • Vytvářet podmínky pro změnu jejich stávající obtížné životní situace, které budou vycházet z jejich vlastních potřeb. (Klient, který ví, co má dělat díky poradenství, preventivním tématům, vzdělávacím a volnočasovým aktivitám apod., které mu poskytují pracovníci NZDM.)
 • Podporovat je v začlenění do skupiny jejich vrstevníků a rozvíjet jejich sociální dovednosti.(Klient, který bez problému naváže kontakt se svými vrstevníky.)
 • Zvyšovat a zkvalitňovat povědomí široké veřejnosti o službě. (Klient, který se o službě dověděl díky jiné instituci nebo na doporučení lidí z blízkého okolí.)

Cílová skupina:

 • Děti a mládež ve věku 6-20 let z Letohradu a okolí (zejména Lukavice a Šedivec), které jsou nebo mohou být (vzhledem k prostředí ve kterém žijí) ohroženy obtížnou životní situací, např.:
  • konfliktem se – školou, rodinou, kamarády, partnerem/kou a zákonem (šikana, nezákonné užívání návykových látek, agresivita směřovaná ke klientovi, k okolí a k sobě samému, konfliktní situace s blízkými osobami, atd.)
  • zažitými negativními zkušenostmi (rasismus, šikana, domácí násilí, zanedbávání péče o klienty ze strany rodičů, sebepoškozování, alkoholismus, gamblerství a jiné závislosti v rodinném prostředí, výchova v náhradní nebo neúplné rodině apod.)
  • pasivním trávením volného času (bezcílné potulování po ulicích, experimentování s návykovými látkami, vandalismus, vyvolávání bezpředmětných konfliktů, pěstování závislostí na PC, mobilních telefonech a jiném – tyto nežádoucí jevy mohou směřovat k nepochopení a odsouzení okolím)

Negativní vymezení cílové skupiny:

  • Klienti:
   • vyžadující služby, které neposkytujeme
   • kteří nespadají do věkové kategorie cílové skupiny
   • kteří hrubě a opakovaně porušují pravidla
   • problémoví uživatelé drog
   • osoby s psychiatrickými problémy, které by narušovaly bezpečnost
   • osoby s tělesným nebo kombinovaným těžkým postižením, kterým nemůžeme poskytnout speciální odbornou pomoc a péči

Ve výše uvedených případech odkazujeme zájemce na jiné služby.

Principy služby:

 1. Nízkoprahovost - Umožňujeme anonymní kontakt všem uživatelům v rámci otevírací doby a bezplatně jim poskytujeme služby, což vede k jejich maximální možné dostupnosti v prostoru a čase (služby mohou využívat dobrovolně a nepravidelně v rámci celé otevírací doby). Otevírací doba je uzpůsobená cílové skupině.
 2. Rovnoprávnost - Služby poskytujeme všem uživatelům bez ohledu na rasu, pohlaví, názorovou orientaci, politické nebo náboženské přesvědčení, sexuální orientaci či jiné rozlišování.
 3. Anonymita - Využíváme minimální údaje o uživateli (tzn. přezdívku, nebo křestní jméno, věk a sociální situaci). Osobní údaje a informace slouží zejména ke stanovení OŽS a jejímu řešení a také pro vedení dokumentace, výkaznictví a stanovení, zda spadá do naší cílové skupiny. Vedeme pouze ty údaje, které nám sám sdělí a s jeho souhlasem a které potřebujeme ke zkvalitnění služeb.
 4. Akceptace - Přijímáme uživatele takového jaký je. Pracujeme s jeho stávající životní situací a jeho aktuálními možnostmi, schopnostmi a dovednostmi. Na jejich základě vytváříme podmínky pro změnu obtížné životní situace uživatele. Pracovníci řeknou svůj názor, ale konečné rozhodnutí je vždy na klientovi jako takovém.
 5. Individuální přístup ke klientovi - Při poskytování všech služeb a při všech činnostech se snažíme uživatele pochopit a všímáme si všeho, co nám může pomoci pochopit jej a situaci, v níž se nachází. Smyslem je pracovat individuálně - „na míru“.
 6. Odbornost - Služba je poskytována pracovníky, kteří mají odpovídající kvalifikaci a kteří podstupují další vzdělávání dané zákonem.

Informační leták: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Street

 

STREET3