Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Street

Sociální služba dle § 62 zák. č. 108/2006 Sb.

POSLÁNÍ:                     

Posláním NZDM Street jenabízet a poskytovat podporu, zázemí a pomoc dětem a mládeži v obtížné životní situaci z Letohradu a okolí (zejména Lukavice a Šedivec).

Pomáháme dětem a mládeži z nepodnětného rodinného prostředí nebo s rizikovým chováním, kteří nemají možnost trávit smysluplně svůj volný čas. Jedná se o ty, kteří žijí v sociálně vyloučeném prostředí, kteří jsou z neúplných rodin, kterým se rodiče nevěnují, děti, kterým dělá problém škola a nemají, s kým se na učivo podívat. Jedná se o cílovou skupinu od 6 do 20let.

CÍLEM JE:

 • Navazovat a udržovat kontakt s naší cílovou skupinou. (Cílem je klient, který ví, že za námi do klubu může přijít, zná nabídku poskytovaných služeb a pravidla klubu.)
 • Vytvářet podmínky pro změnu jejich stávající obtížné životní situace, které budou vycházet z jejich vlastních potřeb. (Cílem je, aby klient věděl, co má dělat, díky poradenství, preventivním tématům, vzdělávacím a volnočasovým aktivitám apod., které jim poskytují pracovníci NZDM.)
 • Podporovat je v začlenění do skupiny jejich vrstevníků a rozvíjet jejich sociální dovednosti.(Klient, který bez problému naváže kontakt se svými vrstevníky)
 • Zvyšovat a zkvalitňovat povědomí široké veřejnosti o službě. (Klient, který se o službě dověděl díky jiné instituci nebo na doporučení lidí z blízkého okolí.)

CÍLOVÁ SKUPINA:  

 Děti a mládež ve věku 6-20 let z Letohradu a okolí (zejména Lukavice a Šedivec), kteří jsou nebo mohou být (vzhledem k prostředí, ve kterém žijí) ohroženi obtížnou životní situací, např.:

 • konfliktem se – školou, rodinou, kamarády, partnerem/kou a zákonem (šikana, nezákonné užívání návykových látek, agresivita směřovaná ke klientovi, k okolí a k sobě samému, konfliktní situace s blízkými osobami, atd.)
 • zažitými negativními zkušenostmi (rasismus, šikana, domácí násilí, zanedbávání péče o klienty ze strany rodičů, sebepoškozování, alkoholismus, gamblerství a jiné závislosti v rodinném prostředí, výchova v náhradní nebo neúplné rodině apod.)
 • pasivním trávením volného času (bezcílné potulování po ulicích, experimentování s návykovými látkami, vandalismus, vyvolávání bezpředmětných konfliktů, pěstování závislostí na PC, mobilních telefonech a jiném – tyto nežádoucí jevy mohou směřovat nejen k nepochopení a odsouzení okolím)

Negativní vymezení cílové skupiny

Klienti:

 • vyžadující služby, které neposkytujeme,
 • kteří nespadají do věkové kategorie cílové skupiny,
 • kteří hrubě a opakovaně porušují pravidla,
 • problémoví uživatelé drog,
 • osoby s psychiatrickými problémy, kteří by narušovali bezpečnost,
 • osoby tělesným nebo kombinovaným těžkým postižením, kterým nemůžeme poskytnout speciální odbornou pomoc a péči.

Ve výše uvedených případech odkazujeme zájemce na jiné služby.

PRINCIPY SLUŽBY:

 1. Nízkoprahovost - Umožňujeme anonymní kontakt všem uživatelům v rámci otevírací doby a bezplatně jim poskytujeme služby, což vede k jejich maximální možné dostupnosti v prostoru a čase (služby mohou využívat dobrovolně a nepravidelně v rámci celé otevírací doby). Otevírací doba je uzpůsobená cílové skupině.
 2. Rovnoprávnost - Služby poskytujeme všem uživatelům bez ohledu na rasu, pohlaví, názorovou orientaci, politické nebo náboženské přesvědčení, sexuální orientaci či jiné rozlišování.
 3. Anonymita - Využíváme minimální údaje o uživateli (tzn. přezdívku, nebo křestní jméno, věk a sociální situaci). Osobní údaje a informace slouží zejména ke stanovení OŽS a jejímu řešení a také pro vedení dokumentace, výkaznictví a stanovení, zda spadá do naší cílové skupiny. Vedeme pouze ty údaje, které nám sám sdělí a s jeho souhlasem, a které potřebujeme ke zkvalitnění služeb.
 4. Akceptace - Přijímáme uživatele takového jaký je. Pracujeme s jeho stávající životní situací a jeho aktuálními možnostmi, schopnostmi a dovednostmi. Na jejich základě vytváříme podmínky pro změnu obtížné životní situace uživatele. Pracovníci řeknou svůj názor, ale konečné rozhodnutí je vždy na klientovi jako takovém.
 5. Individuální přístup ke klientovi - Při poskytování všech služeb a při všech činnostech se snažíme uživatele pochopit a všímáme si všeho, co nám může pomoci pochopit jej a situaci, v níž se nachází. Smyslem je pracovat individuálně, „na míru“.
 6. Odbornost - Služba je poskytována pracovníky, kteří mají odpovídající kvalifikaci, a kteří podstupují další vzdělávání dané zákonem.

OTEVÍRACÍ DOBA:

Pondělí                     12:00 - 18:00 (17:00 - 18:00 individuální konzultace)

Úterý                         12:00 - 17:30

Středa                       12:00 - 15:30 individuální konzultace

Čtvrtek                     12:00 - 17:30

Pátek                        12:00  - 16:30

Pracovníci jsou přítomni vždy alespoň hodinu před otevírací dobou klubu.

KONTAKT:

Taušlova 714, Letohrad 561 51

Anna Halbrštátová, DiS., vedoucí sociální pracovník

Miroslava Chrenková, DiS., sociální pracovník

 

Tel.: 731 420 344

E-mail: podstrechou@uo.hk.caritas.cz

Facebook: NZDM Street Letohrad

 

 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Aktuální činnost a program najdete na hlavní stránce webu v boxíku Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

 

Nová trampolína v Centru pod střechou

tisková zpráva ze dne: 28.6.2017

Setkání s rapery ve Streetu

13. března 2017 navštívili Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Street v Letohradě Renne Dang a Jay Diesel -  nadějní rapeři z BlakkWood Records.