Služby občanské poradny jsou určeny všem lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální či životní situace, nebo jim taková situace hrozí, situaci neumí sami řešit a potřebují pomoc. Služby jsou bezplatné.

 

Poradna poskytuje informace, rady a aktivní pomoc v těchto oblastech poradenství.

sociální služby – informace o službách, předání kontaktů

sociální dávky – informace o sociálních dávkách, sepisování žádostí a odvolání proti rozhodnutí

důchodové pojištění – informace o důchodech, sepisování námitek

nemocenské pojištění - informace o dávkách

bydlení – informace o nájmu a podnájmu (smlouva, výpověď), pomoc při vymáhání dluhů z nájmu, nehledáme nové bydlení

sousedské vztahy – práva a povinnosti sousedů, sepisování stížností a žalob

pracovní vztahy – informace o pracovní smlouvě a vzniku i zániku prac. poměru, sepsání výpovědi či dohody o ukončení prac. poměru, informace o dovolené, odpovědnosti za škodu, nehledáme novou práci

zaměstnanost – informace o evidenci ÚP, podpoře v nezaměstnanosti apod.

rodina a mezilidské vztahy – informace o vzniku a zániku manželství, sepsání návrhu na rozvod, na svěření dětí do péče, na stanovení výživného, na úpravu styku s dětmi, na výživné pro manžela/ku apod., domácí násilí

majetkoprávní vztahy – informace o vlastnictví, spoluvlastnictví, společném jmění manželů, věcných břemenech, náhradě škody, dědění, darování apod.

ochrana spotřebitele – pomoc při vymáhání práv, při komunikaci s prodejcem, při reklamaci apod.

dluhová problematika – pomoc při komunikaci s věřiteli, se splátkovým kalendářem, s návrhem na platební rozkaz, s odporem proti platebnímu rozkazu, s řešením exekucí, se zastavením exekuce, s komunikací s exekutory, s oddlužením dlužníkům i věřitelům

Ve všech oblastech poradenství poskytujeme aktivní pomoc, tj. sepisujeme různé dopisy, podání, vyjádření, žádosti, návrhy, žaloby, opravné prostředky aj., posuzujeme věcnou správnost listin, vysvětlujeme dokumenty, vypočítáváme splátky apod.

 

Nebojte se na nás obrátit, rádi se Vám budeme věnovat.

 

Zdědit nabo darovat

Informace z Občanské poradny

 

Informace z Občanské poradny Ústí nad Orlicí

  • Novela insolvenčního zákona
  • Zvyšuje se příspěvek na péči
  • Ruší se karenční doba

Jak postupovat při vymáhání výživného

Rozvedli jste se? Rozešli jste se s partnerem/partnerkou a máte spolu nezletilé děti? Byly Vám děti svěřeny do péče, ale druhý z rodičů neplatí výživné?

Podomní prodej

V Občanské poradně se v poslední době množí dotazy klientů spojené s podomním prodejem elektřiny či plynu.

Dlouhodobé ošetřovné

informace z Občanské poradny Ústí n.Orl.

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je upraven v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení tohoto zákona.

Otcovská dovolená

Otcové budou moci čerpat 7 dní volna po narození dítěte.

Oddlužení po novele insolvenčního zákona

O dr. 2006 mohou dlužníci řešit své dluhy formou oddlužení v insolvenčním řízení. Zákon upravující oddlužení se již několikrát změnil, naposledy novelou insolvenčního zákona k 1.7.2017.

Převzít zodpovědnost za svůj život

To, kde se teď nacházím, je místo, kam jsem sám sebe dovedl já sám. (Mark Dzirasa)

Dluhové pasti: náš společný problém

Odstraňme Dluhové pasti! Foto: Jakub Žák

Charita ČR uspořádala 11. května v pražském Evropském domě mezinárodní odbornou konferenci nazvanou „Odstraňme dluhové pasti! Opatření proti předlužení napříč Evropou“, aby opětovně upozornila na problém předlužování jednotlivců a dluhových pastí. Konference se kromě českých řečníků zúčastnili zástupci neziskových organizací z Polska, Litvy, Lotyšska a Německa.