Služby občanské poradny jsou určeny všem lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální či životní situace, nebo jim taková situace hrozí, situaci neumí sami řešit a potřebují pomoc. Služby jsou bezplatné.

 

Poradna poskytuje informace, rady a aktivní pomoc v těchto oblastech poradenství.

sociální služby – informace o službách, předání kontaktů

sociální dávky – informace o sociálních dávkách, sepisování žádostí a odvolání proti rozhodnutí

důchodové pojištění – informace o důchodech, sepisování námitek

nemocenské pojištění - informace o dávkách

bydlení – informace o nájmu a podnájmu (smlouva, výpověď), pomoc při vymáhání dluhů z nájmu, nehledáme nové bydlení

sousedské vztahy – práva a povinnosti sousedů, sepisování stížností a žalob

pracovní vztahy – informace o pracovní smlouvě a vzniku i zániku prac. poměru, sepsání výpovědi či dohody o ukončení prac. poměru, informace o dovolené, odpovědnosti za škodu, nehledáme novou práci

zaměstnanost – informace o evidenci ÚP, podpoře v nezaměstnanosti apod.

rodina a mezilidské vztahy – informace o vzniku a zániku manželství, sepsání návrhu na rozvod, na svěření dětí do péče, na stanovení výživného, na úpravu styku s dětmi, na výživné pro manžela/ku apod., domácí násilí

majetkoprávní vztahy – informace o vlastnictví, spoluvlastnictví, společném jmění manželů, věcných břemenech, náhradě škody, dědění, darování apod.

ochrana spotřebitele – pomoc při vymáhání práv, při komunikaci s prodejcem, při reklamaci apod.

dluhová problematika – pomoc při komunikaci s věřiteli, se splátkovým kalendářem, s návrhem na platební rozkaz, s odporem proti platebnímu rozkazu, s řešením exekucí, se zastavením exekuce, s komunikací s exekutory, s oddlužením dlužníkům i věřitelům

Ve všech oblastech poradenství poskytujeme aktivní pomoc, tj. sepisujeme různé dopisy, podání, vyjádření, žádosti, návrhy, žaloby, opravné prostředky aj., posuzujeme věcnou správnost listin, vysvětlujeme dokumenty, vypočítáváme splátky apod.

 

Nebojte se na nás obrátit, rádi se Vám budeme věnovat.

 

Dlužím, dlužíš, dlužíme...

rozhovor s Mgr. Martou Okrouhlickou z OP v Ústí nad Orlicí