Odborné sociální poradenství dle § 37 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Poslání:

Občanská poradna Ústí nad Orlicí prostřednictvím poradenských služeb usiluje o to, aby občané (zejména osoby v nepříznivé sociální situaci) netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností účinně vyjádřit své potřeby, či hájit své oprávněné zájmy.

Občanská poradna je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provází občany při jejich obtížích a přijímá každého občana  s každým dotazem. Zároveň občanská poradna podporuje občany při zvládání problému vlastními silami.

Občanská poradna se podílí na činnosti Asociace občanských poraden a společně s ní upozorňuje příslušné orgány státní správy a samosprávy na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů Tím se snaží ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb ve prospěch občanů a předcházet, zmírňovat nebo odstraňovat jejich těžkostí.

 

Cíle:

Cílem Občanské poradny je:

-         Informovaný uživatel, který se orientuje ve své životní situaci a zná možnosti řešení případných těžkostí (i prostřednictvím jiných služeb).

-         Uživatel, který zná svá práva a povinnosti a je schopen podle toho jednat.

-         Veřejná správa a samospráva orientovaná na prospěch a blaho občanů.

 

Cílová skupina:

OP přijímá občany  s jakýmkoliv dotazem. 

 

Principy poskytování služby:

-          bezplatnost

-          nestrannost

-          nezávislost 

-          diskrétnost

 

Zásady Občanské poradny:

-          OP neradí a nezastupuje v komerčních či podnikatelských záležitostech.

-         V OP nepracují právníci ani psychologové.

-         Poradci v OP jsou navzájem zastupitelní, tzn., že občan nemá možnost vybírat si poradce.

-         Při řešení složitějších dotazů může poradce případ konzultovat s externími specialisty, odborníky a občan tak může být objednán na další termín.

-         Délka jedné konzultace je stanovena maximálně do 45 min. Poslední občan je přijat nejpozději 30 minut před koncem provozní doby.

-         Smlouva o poskytování služby je nepsaná. Občan může vypovědět smlouvu bez udání důvodu.

-         Občané se mohou vyjadřovat k práci OP a poradců – mohou využít knihu přání a stížností (v poradně). Stížnost může být podána i anonymně. Podrobnosti k podávání stížností jsou k dispozici u vchodu do OP.

 

Občanská poradna  je členem Asociace občanských poraden.