Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je upraven v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení tohoto zákona.

Příspěvek na péči je určen osobám starším 1 roku, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, který trvá alespoň 1 rok nebo se během jednoho roku nepředpokládá jeho zlepšení, potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb

a nezvládají vykonávat své životní potřeby ani za použití dostupných kompenzačních pomůcek.

Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby:

mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost

Výše příspěvku za kalendářní měsíc se rozlišuje nejen podle stupně závislosti, ale i dle věku.

Stupeň závislosti

Počet nezvládnutých potřeb DO 18 let

Výše příspěvku DO 18 let (v Kč)

I. lehká

3

3.300

II. středně těžká

4 nebo 5

6.600

III. těžká

6 nebo 7

9.900

IV. úplná

8 nebo 9

13.200

 

Stupeň závislosti

Počet nezvládnutých potřeb OD 18 let

Výše příspěvku OD 18 let (v Kč)

I. lehká

3 nebo 4

880

II. středně těžká

5 nebo 6

4.400

III. těžká

7 nebo 8

8.800

IV. úplná

9 nebo 10

13.200

 

Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem, a podává se na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce. Příslušnost se určuje dle místa trvalého pobytu žadatele o příspěvek. Příspěvek na péči vyplácí krajská pobočka Úřadu práce měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží.

Řízení o přiznání příspěvku na péči:

    • Vyplníte žádost o příspěvek na péči a doručíte ji na místně příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce.
  • Úřad práce prošetří schopnost žadatele žít samostatně v jeho přirozeném prostředí. Může to trvat až 60 dní.

 

  • Správa sociálního zabezpečení během 45 dní vypracuje posudek stupně závislosti. Ze závažných důvodů lze lhůtu o 30 dní prodloužit.
  • Vypracovaný posudek zašle na Úřad práce, žadatel je informován o pokračování řízení.
  • Úřad práce rozhodne o (ne)přiznání příspěvku, jeho výši a délce trvání. Pokud příspěvek není přiznán, nebo je přiznán ve výši, se kterou žadatel nesouhlasí, může žadatel ve lhůtě 15 dní podat odvolání.
  •  

Pokud dojde ke zhoršení zdravotního stavu, lze podat návrh na změnu výše přiznaného příspěvku. Úřad provede další šetření a vypracuje nový posudek.

Služby občanské poradny jsou poskytovány bezplatně, jsou určeny všem lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální či životní situace, nebo jim taková situace hrozí, situaci neumí sami řešit a potřebují pomoc.

Informace o provozní době a kontakty na občanskou poradnu najdete na www.uo.charita.cz  nebo je získáte na telefonu 734 281 415.

Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám budeme věnovat.

 

                                                                                                          Pracovníci Občanské poradny Ústí nad Orlicí