Ochrana osobních údajů

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů v Oblastní charitě Ústí nad Orlicí. 

Osobní údaje zpracováváme v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“).

Doporučujeme vám, abyste si informace pečlivě přečetli, pokud by vám nebylo něco jasné, rádi vám cokoliv z uvedeného vysvětlíme. Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podniknout kroky uvedené níže.  S vašimi údaji nakládáme s řádnou péčí v souladu s platnými předpisy a zajišťujeme jejich ochranu.  V organizaci jsou zavedena pravidla stanovující, který zaměstnanec může mít přístup k vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.

Kdo je správcem vašich osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat?

Správcem vašich osobních údajů, tedy osobou, která rozhoduje o způsobu a účelu zpracování vašich osobních údajů, je Oblastní charita Ústí nad Orlicí, IČO: 44468920, se sídlem Na Kopečku 356,  561 51 Letohrad, (dále jen „správce“). Správce můžete kontaktovat poštou na adrese sídla, osobně, prostřednictvím telefonu na čísle 465 621 281 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese sekretariat@uo.hk.caritas.cz.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Oblastní charita Ústí nad Orlicí zpracovává vaše osobní údaje, pokud jste fyzická osoba, která je: 

1. klientem a příjemcem správcem poskytovaných sociálních, zdravotních a ostatních služeb a pomoci, zájemcem o tyto služby a pomoc; rodinným příslušníkem (osobou blízkou) klienta i zájemce.

2. dárcem nebo další spolupracující osobou

3. zaměstnancem, dobrovolníkem nebo uchazečem o zaměstnání či dobrovolnickou činnost

4. dodavatelem

5. zástupcem, nebo kontaktní osobou výše uvedených kategorií subjektů údajů

 

Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje zpracováváme zejména na základě právního titulu, za účelem: 
1.
Plnění zákonných povinností poskytovatele sociálních, zdravotních a ostatních charitních služeb. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro zpracování je nezbytné provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
Vaše osobní údaje musíme zpracovávat, abychom mohli posoudit Vaši žádost o poskytnutí sociální služby, uzavřít s Vámi smlouvu, naplánovat poskytování služby tak, aby vyhovovala Vašim potřebám.  
2.
Osobní údaje zpracováváme kvůli vykazování poskytnutých úkonů pro vyúčtování poskytnutých služeb, pro účely vykazování sociální služby. Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů příslušného správce.
3.
Plnění zákonných povinností poskytovatele sociálních a zdravotních služeb - Vaše osobní údaje jsou využity k plnění dalších povinností správce jako poskytovatele služby ve vztahu ke kontrole a  Inspekci  (například ve věcech poskytování sociálních služeb) a dalším orgánům státní správy.
4.
Osobní údaje zvláštní kategorie, které zjišťujeme při sociálním šetření, zpracováváme na základě  čl. 9 odst. 2 písm. h) - zpracování je nezbytné pro účely poskytování zdravotní nebo sociální péče či léčby.
5.
Plnění právních povinností daňového subjektu – příjem dotací (nadačních příspěvků a grantů) a darů, evidence darů, vyúčtování dotací, vystavování potvrzení o darech. Zpracování je také nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.
6.
Plnění zákonných povinností zaměstnavatele – za účelem zpracování mezd a provádění příslušných daňových odvodů a odvodů do systému sociálního a zdravotního pojištění, za účelem vedení osobních spisů.
7.
Oprávněného zájmu správce – za účelem vedení interní databáze a statistiky dárců, propagace činnosti Oblastní charity (včetně adresného informování dárců o dalších možnostech podpory) a za účelem ochrany majetku a osob v prostorech Oblastní charity (kamerový systém).
8.
Pokud máme Váš souhlas – na základě souhlasu subjektu se zpracováním - zejména u fotografií klientů a dárců za účelem propagace Oblastní charity.

 

Je poskytnutí osobních údajů k těmto účelům zpracování zákonným požadavkem? Ano, zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním našich služeb je zákonným požadavkem. 

Oblastní charita provádí všechny úkony zpracování osobních údajů uvědoměle za jasně definovaným účelem a na základě některého z právních titulů vyjmenovaných v čl. 6 odst. 1 nařízení GDPR, a jde-li o zvláštní kategorii osobních údajů, v čl. 9 odst. 2 nařízení GDPR. 

Budou Vaše osobní údaje předávány jiným správcům?

Vaše údaje zásadně nepředáváme mimo Oblastní charitu Ústí nad Orlicí s výjimkou případů, kdy máme váš souhlas, ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem (př. v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení). 

Vaše osobní údaje můžou být poskytnuté v souvislosti splněním našich zákonných povinnosti - osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů předává správce třetím subjektům výhradně v případech, kdy mu tak ukládá zákon, výjimkou je poskytnutí nebo zpřístupnění údajů na základě zpracovatelské smlouvy.  

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu, jsou tyto údaje předávány výhradně v rozsahu tohoto souhlasu.

Budou Vaše osobní údaje předávány do zemí mimo Evropskou unii?

Ne, Oblastní charita nebude předávat Vaše osobní údaje osobám mimo Evropskou unii.

Jak dlouho budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Oblastní charita neuchovává osobní údaje po dobu delší, než je nezbytné s ohledem na účely zpracování, resp. dobu, po kterou je povinna osobní údaje uchovávat. Oblastní charita dodržuje povinnosti archivovat stanovené osobní údaje po vymezenou dobu (např. pro účely daňové).

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Kdykoli můžete požádat o poskytnutí kopie všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nejsou správné, můžete požadovat jejich opravu. Pokud máte za to, že bychom Vaše osobní údaje zpracovávat nadále neměli, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. Pokud nebudete s vyřešením Vaší žádosti spokojeni, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobní údajů. V případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete souhlas kdykoli odvolat.

Dovolujeme si zdůraznit, že na základě uplatnění těchto práv Vám nehrozí žádné riziko ze strany správce. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.