Sociálně terapeutické dílny Miriam

Posláním STD je umožnit klientům aktivně trávit část pracovního dne. Poskytnout jim pomoc při získávání nebo obnovování základních pracovních návyků, případně zvýšit jejich předpoklady pro pracovní uplatnění na chráněném i otevřeném trhu práce. Dále jim umožnit rozvíjet zejména manuální zručnost, přitom využít a respektovat jejich schopnosti.

U klientů, kde vzhledem k celkové úrovni schopností nebude reálný další postup na chráněný nebo podporovaný trh práce, je hlavním cílem vytvořit alternativu zaměstnání.

Sociálně terapeutické dílny (STD) je registrovaná ambulantní sociální služba dle § 67 zák. č. 108/2006 Sb.

Provozní doba:
Po - Pá:    7:30 - 14:30
Kontakt:
Mgr. Miroslava Kopecká
Sociálně terapeutické dílny Miriam
Příční 352, 561 69 Králíky
tel.: 734 780 387
e-mail: dilny@uo.hk.caritas.cz
facebook: STD Miriam
 
Informační leták:

Sociálně teraupetické dílny

 Cílová skupina:
 • dospělí lidé ve věku od 18 do 64 let
 • s lehkým až středně těžkým mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením
 • žijící na území Králicka
Cílem komplexu služeb, které jsou v dílnách poskytovány, je pomoci klientům:
 • Získat zkušenosti s pracovní činností, vytvořit si základní pracovní návyky a pracovní režim, spolupracovat v kolektivu.
 • Posílit vlastní samostatnost v těchto oblastech: sebeobsluha a starost o domácnost, orientace v okolí, každodenní rozhodování, vyjadřování vlastních názorů a pocitů, odpovědnost za sebe sama, smysluplné trávení volného času apod.
 • Získat praktické dovednosti a potřebné sociální návyky.
 • Rozšířit si vlastní znalosti nezbytné pro praktický život a orientovat se v nových informačních technologiích.
 • Udržovat pravidelný kontakt s okolní společností, navazovat sociální vztahy.
 • Naplňovat individuální potřeby.
Nabízené služby:
 • práce v dílnách: jednoduchá práce se dřevem, ruční práce – šití, výtvarné činnosti, práce s papírem,
 • nabídky denních aktivit k udržení a rozvoji osobnosti: trénování kognitivních funkcí (paměť, pozornost, soustředění), nácvik základů společenského chování a komunikace, výtvarné činnosti
Základní činnosti se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
 • pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.
Principy služeb:
 • respektování a dodržování základních lidských práv
 • individualizace služeb – poskytované služby se přizpůsobují potřebám a představám jednotlivých klientů 
 • podpora samostatnosti a soběstačnosti 
 • zaměření na celostní přístup – zohlednění rodinné, sociální, společenské a zdravotní situace
 • partnerský přístup – zaměstnanci respektují každého klienta jako partnera, jehož názory, přání, rozhodnutí jsou vždy brány vážně
 • orientace na klienta – veškeré činnosti provozované zařízením jsou vytvářené pro klienta, nikoli pro personál
 • rovný přístup ke klientům – nedochází k upřednostňování zájmů jednoho vůči druhému
 • kvalitní poskytování služeb – veškerý personál zařízení se snaží o neustálé zkvalitňování služeb, např. vzděláváním pracovníků, spoluprací s jinými subjekty, využíváním nabídky služeb regionu apod.
 • respektování práva klientů na ochranu osobních údajů a důvěrných informací

V souladu s naší vizí o neustálém zkvalitňování služeb a poskytování profesionální podpory a pomoci klientům se naše služba ve spolupráci s Diecézní charitou Hradec Králové zapojila do projektu  Ke kvalitě v Charitě

Zapojili jsme se do projektu