Osobní asistence

Osobní asistence je služba poskytovaná lidem s různými typy postižení z celého orlickoústeckého okresu. Službu lidem poskytujeme v jejich domácnostech a všude jinde tam, kde se právě pohybují. Osobní asistent pomáhá s tím, co člověk kvůli svému zdravotnímu stavu nezvládne sám. Jsme tu proto, abychom seniorům, nemocným a lidem s postižením umožnili žít plnohodnotným způsobem života.

Osobní asistence je registrovaná terénní sociální služba, poskytovaná dle § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

 

     Kontakt:

       Bc. Marie Maříková, vedoucí služby
       Taušlova 714, 561 51 Letohrad
       tel.: 734 769 711
       e-mail: osobni.asistence@uo.hk.caritas.cz

 

Provozní doba

pro poskytování osobní asistence
denně:    7:00 - 20:00   
(dle individuálních potřeb klienta)

kanceláře:
středa:    8:00 - 12:00      13:00 - 15:30 

Jak si zažádat o službu?

Cílová skupina

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s dlouhodobým onemocněním
 • osoby s přechodným zhoršením zdravotního stavu – poúrazové stavy, návraty po hospitalizaci a podobné situace, u kterých se předpokládá návrat do plnohodnotného života

Služba je určená klientům od 3 let věku. Není určena lidem, kteří jsou dlouhodobě umístění ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení.

Z důvodu dostupnosti a dosahu služby osobní asistence pomáhá lidem na území orlickoústeckého okresu.

 Nabízené služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání/svlékání; pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík; pomoc při prostorové orientaci; samostatném pohybu ve vnitřním prostoru)
 • pomoc při osobní hygieně (pomoc při denní hygieně – ranní/večerní hygieně a celkové koupeli/sprchování; pomoc při použití WC – výměna inko pomůcek apod.)
 • pomoc při zajištění stravy, pomoc při přípravě jídla a pití
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (pomoc s úklidem a údržbou domácnosti - při aktivním zapojení klienta, nákupy a běžné pochůzky)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovod do školy, k lékaři, na úřad, do banky, do obchodu, do knihovny, na zájmové a volnočasové aktivity atd. a doprovod zpět)
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování osobních záležitostí, pomoc při komunikaci)
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, trávení volného času klienta.

Kolik to bude stát?

Cílem služby je:

 • umožnit klientům vést život podle svých přání a potřeb a zůstat přitom ve své domácnosti
 • přispívat k sociálnímu začleňování klientů do společnosti, podporovat jejich mezilidské vztahy a vazby
 • aktivizovat klienty tak, aby docházelo k udržení, obnovení nebo rozvoji jejich schopností a dovedností
 • podporovat klienty v jejich samostatnosti a nezávislosti

Zásady poskytování služby:

Při poskytování služeb klientům se asistenti řídí zejména těmito zásadami:
 • nezávislost a samostatnost (asistenti nedělají nic, co může klient dělat sám; nerozhodují za něho, pouze vytvářejí prostředí pro jeho větší akceschopnost)
 • partnerství osobního asistenta a klienta (obě strany spolupracují na bázi rovného partnerství, berou vzájemně v úvahu svá přání a potřeby, na všem se domlouvají)
 • respekt a úcta ke klientovi (osobní asistenti respektují individuální potřeby, přání a schopnosti).

Náš tým OA:

152082908_241673277490639_5923379041358863982_o

O nás:

17 osobních asistentek - 17 různých příběhů. Každý z nich je o lidskosti a touze pomáhat.

DSCN0108

Napsali nám:

Zpětnou vazbu od našich klientů naleznete zde.

V souladu s naší vizí o neustále zkvalitňovaní našich služeb a poskytování profesionální podpory a pomoci našim klientům se naše služba v spoluprácí s Diecézní charitou Hradec Králové zapojila do projektu  Ke kvalitě v Charitě.

  Zapojili jsme se do projektu

Informační leták služby: Osobní asistence