Základní činnosti Občanské poradny

IMG_20220826_090727_702

Občanská poradna Ústí nad Orlicí, člen Asociace občanských poraden, poskytuje informace, rady a pomoc prostřednictvím odborného sociálního poradenství. Jedná se o registrovanou sociální službu, která je poskytovaná již od roku 2003 a která je určena především osobám v nepříznivé sociální situaci.

Služba Občanská poradna je poskytována bezplatně, ambulantně formou osobní, telefonické či emailové konzultace.

Základní činnosti při poskytování služby odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu úkonů dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Občanská poradna poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci:

a) základní sociální poradenství
b) odborné sociální poradenství

Základní sociální poradenství

Jedná se o:

 • poskytování základních a obecných informací, přispívajících k řešení nepříznivé sociální situace klientů služby
 • poskytování základních a obecných informací o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb klientů, obecných informací o sociálních dávkách a dávkách pomoci v hmotné nouzi
 • poskytování informací o základních právech a povinnostech osob využívajících sociálních služeb a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě

 

Odborné sociální poradenství

Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 

 • 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - jedná se o odkazování a zprostředkování kontaktu na navazující služby, další instituce a na služby, které neposkytujeme
  • 1a) odkazování 
   • rychlé vyhledání kontaktů na požadované služby (telefon, email, poštovní adresa, internetové stránky)
   • předáme kontakt ve srozumitelné formě dle volby klienta
   • nejedná se o plnohodnotnou konzultaci
  • 1b) zprostředkování kontaktu, není-li klient schopen příslušný kontakt využít sám
   • kontaktujeme příslušnou službu (nejčastěji telefonicky)
   • zjistíme potřebné informace, které následně předáme klientovi
   • dohodneme osobní návštěvu klienta v příslušné službě
  • 1c) předávání
   • jedná se o výstup z poradenského rozhovoru
   • předání je jedna z nabízených možností či dílčí krok při řešení klientova problému
   • klienta předáme jiné organizaci, on se však může opět vrátit do poradny s novou zakázkou
 • 2. sociálně terapeutické činnosti - jedná se o poskytování poradenství (odborných informací a rad) v oblastech orientace v sociálních systémech (pojištění na sociální zabezpečení, důchodové a nemocenské pojištění, zdravotní pojištění), práva (bydlení, pracovní vztahy, rodina a mezilidské vztahy, majetkoprávní vztahy, ochrana spotřebitele, občanské soudní řízení, veřejná správa,…) a dluhového poradenství (práva a povinnosti dlužníků a věřitelů, insolvenční právo,…)
  • a) informace 

   • obsahem informací jsou obecná fakta, při kterých není třeba posuzovat a řešit konkrétní situaci klienta (např.: číslo právní normy, znění vybraného paragrafu zákona, zjištění, zda určitá právní norma je platná)

  • 2b) rada 

   • vychází z konkrétní situace klienta
   • je orientovaná na řešení problému
   • nabízí alternativy řešení, společně s klientem posuzujeme klady a zápory jednotlivých variant řešení
 • 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní osobních záležitostí - jedná se o doprovázení a vyjednávání v zájmu klienta a o odkazování a předávání klienta kompetentním institucím
  • 3a) pomoc při vyřizování běžných záležitostí 

   • nabízíme aktivní pomoc klientům, kteří nejsou schopni si své běžné záležitosti vyřizovat sami
   • pomáháme při sepisování dopisů, podání, vyjádření, žádostí, návrhů, žalob, opravných prostředků, aj.
   • vysvětlíme obsah dokumentů a posoudíme věcnou správnost
   • pomáháme s výpočty pro potřeby oddlužení, s návrhy splátkových kalendářů
   • doprovázení: doprovodíme klienta na oficiální jednání, na úřady, k soudu
   • vyjednávání: vyjednáváme v zájmu klienta s třetí stranou (úřad, věřitel,…)
   • odkazování: rychlé odkázání na jinou instituci, pouhé poskytnutí adresy či telefonního čísla
   • předávání: předání klienta do jiné organizace po plnohodnotné konzultaci, klient se často do poradny vrací s novou zakázkou
  • 3b) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím 

   • odkazujeme a zprostředkováváme kontakty na takové služby a instituce, které jsou dostupné v přirozeném sociálním prostředí klienta
   • službu poskytujeme s přihlédnutím k individualitě každého klienta tak, aby si byl schopen své záležitosti vyřizovat sám a tím zůstal v kontaktu s přirozeným sociálním prostředím nebo kontakt obnovil