Dům pokojného stáří sv. Kryštofa

krizDům pokojného stáří nabízí ubytování v 18 samostatných malometrážních bytových jednotkách a další návazné služby (např. pečovatelskou službu poskytovanou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. v platném znění).

 

DPS
Kontakt:
Ladislav Bien
Dům pokojného stáří sv. Kryštofa
Sokolská 68, 562 04 Ústí nad Orlicí - Kerhartice
tel.: 730 804 220
e-mail: ladislav.bien@uo.hk.caritas.cz
dps@uo.hk.caritas.cz
facebook: Dům pokojného stáří sv. Kryštofa
Cílová skupina:

seniorDo Domu pokojného stáří jsou primárně přijímáni senioři a osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným a zdravotním postižením, kteří si bez pomoci jiné osoby nedokážou zajistit základní životní potřeby, ale nepotřebují komplexní ústavní péči. To znamená, že mimo pracovní dobu pečovatelské služby jsou schopni si zajistit základní sebeobslužnost sami nebo s pomocí rodinných příslušníků, sousedů, případně jiné sociální služby. Dále pak manželské dvojice (sourozenci, dvojice jiných příbuzných, druh-družka apod.), jestliže alespoň u jednoho z nich zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují poskytování pečovatelské služby a druhý mu potřebnou péči sám nemůže poskytnout. Přednostně se přijímají občané, kteří potřebují pečovatelskou službu. Na změnu přijímacích podmínek si Oblastní charita UO vyhrazuje právo. 

 • Cíl DPS:
  • Naším hlavním cílem je nabídnout uživatelům kvalitní bydlení v klidném prostředí
   s dostupností služeb a péče.
   Poskytujeme služby, které vedou k podpoře samostatného života v domácím prostředí.
  • Usilujeme o vytváření příjemného domácího prostředí a podporujeme poskytováním služeb důstojný a co nejvíce samostatný život uživatelů služeb, usilujeme o jejich spokojenost, seberealizaci a co nejvyšší možnou míru samostatnosti.

Máte zájem o přidělení bytu v DPS sv.Kryštofa?

Zájemci o bydlení v DPS si mohou podat žádost a budou zařazeni do pořadníku: Žádost o přidělení bytu v DPS.pdf  Před podáním žádosti si pročtěte postup a pravidla přijetí do DPS.

Postup a pravidla přijetí do Domu pokojného stáří sv. Kryštofa je třístupňový:
 1. Podání Žádosti o přidělení bytu.
 2. Při uvolnění bytu je zájemce kontaktován a je u něj v domácnosti provedeno sociální šetření sociální pracovnicí a vedoucím DPS. Výstupem sociálního šetření je doporučení nebo nedoporučení zájemce. Platnost šetření platí nejdéle po dobu 3 měsíců.
 3. O přijetí rozhoduje komise Oblastní charity UO. Zájemci o bydlení, kterým nebyl přidělen byt, jsou nadále vedeni ve složce zájemců o bydlení. Výstupem komise může být i trvalé vyřazení z evidence, minimálně po dobu trvání okolností, které jsou v rozporu s interními pravidly.
Pravidla přijetí:
 1. Zájemce o bydlení musí být příjemcem starobního nebo invalidního důchodu, věková hranice je 50 let a více.
 2. Nesmí být na něj vyhlášena exekuce nebo insolvence.
 3. Přednostně se přijímají osoby, které potřebují pečovatelskou službu.
 4. Přednostně se přijímají osoby z okresu Ústí nad Orlicí.
 5. Proti zájemci o bydlení nesmí být vedeno trestní stíhání.
 6. Při podpisu nájemní smlouvy je požadována vratná kauce 5000,- Kč.
 7. Nejsme zdravotnické zařízení a negarantujeme 24 hodinovou péči.
 8. Zájemci o bydlení v DPS musí jeho zdravotním stav umožňovat bydlení v DPS.
 9. Nezajišťujeme stravování, ale jsme schopni pomoci s jeho objednáním u komerční firmy.
 10. Není povoleno chovat zde zvířata, která by mohla jakýmkoliv způsobem nepříznivě ovlivňovat chod zařízení nebo poškozovat či jinak ohrožovat ostatní obyvatele domu.
 • Bydlení nejsme schopni zajistit:
  •  Uživateli, jehož zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
  •  Uživateli, který není schopen přijímat sociální službu z důvodu akutní infekční nemoci.
  •  Uživateli s asociálním chováním, agresivitou a nesnášenlivostí.
  •  Uživateli se silnými psychickými poruchami, pod jejichž vlivem ohrožuje své okolí.
  •  Uživateli závislém na alkoholu a omamných látkách.
  • Uživateli, který odmítne respektovat základní pravidla DPS a pečovatelské služby.