Sociální rehabilitace

Poslání služby: Pomáháme rodinám a jednotlivcům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Podporujeme je tak, aby mohli žít samostatný život.

Sociální rehabilitace je registrovaná sociální služba dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

 

Kontakt

Veronika Kuklová, DiS, vedoucí
Centrum sociálních služeb, Havlíčkova 1129
563 01 Lanškroun
tel.: 731 639 672
e-mail: sr@uo.hk.caritas.cz
facebook: Centrum sociálních služeb Lanškroun

Provozní doba:

Terénní forma (v domácnostech klientů)

pondělí - pátek           8:00 - 17:00

Ambulantní forma
čtvrtek                         9:00 - 11:00   12:00 - 14:00

Služba Sociální rehabilitace je poskytována vždy po předchozí domluvě.

Provozní doba kanceláře 
čtvrtek                         9:00 - 11:00    12:00 - 14:00

 

Pracovníci služby


Mgr. Martina Šedová,
tel. 605 143 565
email: martina.sedova@uo.hk.caritas.cz

Petra Vacková, DiS., tel. 734 435 240
email: petra.vackova@uo.hk.caritas.cz


Pro koho je služba určena:

Služba je určena lidem od 18, kteří jsou:

 • osoby v obtížné životní situaci (např. osobní, vývojové, vztahové, pracovní nebo sociální krizi), kterou nemohou přechodně řešit vlastními silami. Společným znakem pro tyto osoby mohou být kumulované sociální problémy, jež se objevují zpravidla v těchto oblastech: chybějící či narušené rodinné vazby, násilí, okruh sociálního začlenění, chybějící či narušené vazby na trh práce a chybějící či narušené bytové zázemí či problémy se závislostí
 • rodina s dětmi/dítětem (úplná i neúplná)
 • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (rovněž osoby z náhradní rodinné péče)  Službu neposkytujeme u klientů:

 • u nichž je zřejmé, že poskytování služby nepovede k dosažení samostatnosti a nezávislosti, např. rozvojem znalostí a dovedností, posilováním správných návyků a nácvikem činností potřebných k samostatnému bydlení, sociálnímu začlenění a zvládnutí podmínek běžného života;
 • vyžadujících služby, které nejsou v kompetenci služby Sociální rehabilitace
 • s neschopností součinnosti, tzn., že zájemce např. odmítne schůzku se sociálním pracovníkem, odmítne proces vyjednávání o službě, nebo není ochoten respektovat podmínky, za kterých je služba poskytována, nechce uzavřít se službou smlouvu apod.
 • jejichž stav vyžaduje péči v jiném odborném zařízení
 • kterým byla v uplynulých 6 měsících vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy

Poskytované služby dle zákona:

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.

 • Základní sociální poradenství
  Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
  Například podpora klienta při péči o domácnost, při péči o děti a další členy domácnosti (úklid, chod kuchyně a domácnosti, nákupy apod.).

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, nácvik chování v různých společenských situacích apod. Pomoc klientům lépe se začlenit do společnosti – např. předání kontaktů a doporučení.

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  Upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Pracovně výchovná činnost s dospělými, například vedení hospodaření, podpora a nácvik rodičovského chování.

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  Například podpora při hledání bydlení nebo zaměstnání, nácvik jednání při různých situacích, doprovody při vyřizování běžných záležitostí, podpora při řešení dluhů apod.

Principy služby:

 • Respektování lidské důstojnosti a jedinečnosti – individuální přístup ke klientovi
 • Rovnoprávnost – služby jsou poskytování všem klientům bez ohledu na rasu, pohlaví, názorovou orientaci, politické nebo náboženské přesvědčení, sexuální orientaci či jiné rozlišování
 • Podpora samostatnosti – snažíme se služby poskytovat v takovém rozsahu, aby byly pro klienty smysluplné, aby nevedly k závislosti na službě ale naopak k samostatnosti a nezávislosti
 • Respektování svobody volby – poskytováním služby respektujeme právo klienta rozhodovat o svém životě, zároveň ho vedeme k přijetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí
 • Partnerství – klienta vnímáme jako partnera, který se podílí na plánování a průběhu služby
 • Princip nestrannosti – chceme být objektivní vůči všem klientům, se kterými spolupracujeme a také vůči pracovníkům jiných institucí, kteří se podílejí na spolupráci s klientem.
 • Dodržujeme práva 

  Dodržujeme práva klientů. Řídíme se Etickým kodexem sociálních pracovníků České republiky a směrnicí č. A/9 Etický kodex

Cíle služby:

 • Pomáhat klientům rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, které jsou potřebné pro samostatnost, soběstačnost a nezávislost.
 • Posilovat správné návyky klienty.
 • Nacvičovat s klientem činnosti potřebné k samostatnému bydlení, sociálnímu začlenění a zvládnutí podmínek běžného života.
 • Pomoci klientům hledat řešení jejich stávající situace.
IMG_20220810_073225_885

Tým Sociální rehabilitace

Tým tvoří profesionální sociální pracovnice respektující lidskou důstojnost, klientovu jedinečnost a svobodu volby.

Článek ze Sociální rehabilitace k přečtení zde.

Informační leták: Sociální rehabilitace