Sociální rehabilitace

kriz1Sociální rehabilitace je registrovaná sociální služba dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Poslání:
Pomáháme rodinám a jednotlivcům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, podporujeme je tak, aby mohli žít samostatný život. Službu poskytujeme v domácnostech klientů na území orlickoústecka.

Cílová skupina:
Služba je určena lidem od 18 do 64 let, kteří jsou:

 • osobou v krizi
 • rodinou s dětmi/dítěte (úplné i neúplné)
 • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (rovněž osoby z náhradní rodinné péče)
 • osobou s lehkým mentálním postižením

 

Provozní doba

Ambulantní forma Terénní forma
  Út:      8:00 – 12:00 
  Čt:     12:00 – 16:00 
 Po:      7:30 – 16:00 
  Út:    12:00 – 16:00 
  St:      7:30 – 16:00 
  Čt:      7:30 – 12:00 
    Pá:     7:30 – 16:00   

Provozní doba kanceláře vedoucí služby: čtvrtek 9-11 a 12-14

 kriz1 Kontakt:

Mgr. Martina Šedová
Centrum sociálních služeb, Havlíčkova 1129, 563 01 Lanškroun
tel.: 731 639 672
e-mail: css@uo.hk.caritas.cz

 • Poskytované služby dle zákona:
  Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.

  1. Základní sociální poradenství
   Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

  2. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
   Například podpora klienta při péči o domácnost, při péči o děti a další členy domácnosti (úklid, chod kuchyně a domácnosti, nákupy apod.).

  3. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
   Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, nácvik chování v různých společenských situacích apod. Pomoc klientům lépe se začlenit do společnosti – např. předání kontaktů a doporučení.

  4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
   Upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Pracovně výchovná činnost s dospělými, například vedení hospodaření, podpora a nácvik rodičovského chování.

  5. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
   Například podpora při hledání bydlení nebo zaměstnání, nácvik jednání při různých situacích, doprovody při vyřizování běžných záležitostí, podpora při řešení dluhů apod.

 • Principy poskytování služby:

  • Respektování lidské důstojnosti a jedinečnosti – individuální přístup ke klientovi
  • Rovnoprávnost – služby jsou poskytování všem klientům bez ohledu na rasu, pohlaví, názorovou orientaci, politické nebo náboženské přesvědčení, sexuální orientaci či jiné rozlišování
  • Podpora samostatnosti – snažíme se služby poskytovat v takovém rozsahu, aby byly pro klienty smysluplné, aby nevedly k závislosti na službě ale naopak k samostatnosti a nezávislosti
  • Respektování svobody volby – poskytováním služby respektujeme právo klienta rozhodovat o svém životě, zároveň ho vedeme k přijetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí
  • Partnerství – klienta vnímáme jako partnera, který se podílí na plánování a průběhu služby
  • Princip nestrannosti – chceme být objektivní vůči všem klientům, se kterými spolupracujeme a také vůči pracovníkům jiných institucí, kteří se podílejí na spolupráci s klientem.
  • Dodržujeme práva klientů a řídíme se etickým kodexem
 • Cíle služby:

  Pomoci klientům k dosažení samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti, a to zejména:
  • rozvojem znalostí a dovedností
  • posilováním správných návyků
  • nácvikem činností potřebných k samostatnému bydlení, sociálnímu začlenění a zvládnutí podmínek běžného života

Cílem je pomoc klientům hledat řešení jejich stávající situace.