Zapojili jsme se do projektu

Ke kvalitě v Charitě

S cílem zkvalitnit naše služby, přiblížit je co nejvíce potřebám klientů a snahou o zvýšení povědomí v rámci široké veřejnosti o významu sociální práce  jsme se zapojili prostřednictvím Diecézní charity Hradec Králové do projektu Ke kvalitě I a II v Charitě, který založila Charita ČR.

V rámci projektu služba Osobní asistence prošla auditem, na základě kterého jsme propracovali naše metodiky a následně proškolili zaměstnance a zefektivnili postupy v praxi.

Dále jsme konzultovali s metodičkou Diecézní charity Hradec Králové naše metodiky ze služeb: Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší v Lanškrouně, Pečovatelská služba Ústí nad Orlicí a Sociálně terapeutické dílny Miriam v Králíkách.

O projektech:

Projekt „Ke kvalitě v Charitě I.“ je zaměřen na zvyšování kvality sociálních služeb poskytovaných v rámci Charit ČR a posílení odbornosti a kompetencí sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách prostřednictvím vzniku nové sítě systematické metodické podpory. Vzniklo  odborné kolegium metodiků, které pod vedením odborného garanta poskytne metodickou podporu sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách v oblasti SQSS, legislativy a řešení aktuálních otázek v oblasti kvality.

Po ukončení prvního projektu Charita ČR odstartovala nový celostátní projekt „Ke kvalitě v Charitě  II“. Je zaměřen na metodickou podporu kvality sociálních služeb a napomůže profesnímu růstu zaměstnanců sociálních služeb - jak sociálních pracovníků, tak pracovníků v sociálních službách. Konečným cílem bude zlepšení služeb pro jejich uživatele.

Projekt zahrnuje i zviditelnění sociální práce a odborné diskuse u „kulatého stolu“ o aktuálních výzvách, které sociální služby řeší.

Pečovatelská služba – příležitost pro život doma II

Obě pečovatelské služby Oblastní charity Ústí nad Orlicí se zapojily do projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma II“, který je realizovaný Institutem sociální práce v úzké spolupráci s Pardubickým krajem.

Cílem projektu je podpořit zapojené pečovatelské služby v nastavení a realizaci změn v péči o osoby v jejich přirozeném prostředí. Zároveň připravit pečovatelské služby na roli základní služby poskytující odbornou péči, kdy je schopná zachytit a podpořit širokou cílovou skupinu v běžném prostředí tak, jak to umožňuje zákon o sociálních službách.

Projekt navazuje na strategii Evropské unie, kde namísto mohutné výstavby domů pro seniory, unie podporuje výzkumné iniciativy v oblastech asistivních[1] technologií zdravého životního stylu, prevence a rehabilitace. Mnohé státy se zaměřují na podporu a zvýšení neformální péče o seniora rodinou, příbuznými nebo přáteli. A zároveň zajišťují dostupnost profesionálních pečovatelů schopných jim poskytnout odbornou podporu. Ne jinak je tomu i v České republice. Národní strategie rozvoje sociálních služeb si klade za cíl zajistit přechod od institucionálního modelu péče k podpoře osob v přirozeném prostředí, tedy doma. Pečovatelské služby umožňující uživatelům co nejdelší setrvání tam, kde mají kořeny, mají být jedním ze základních pilířů podpory.

Doba, kdy člověka zdravotně nic moc netrápí, se stále prodlužuje. Konec života se oddaluje a populace u nás i v dalších zemích Evropské unie stárne. Pětašedesátku u nás v současné době překročilo 1 800 000 lidí (tj. 16 % obyvatelstva), v roce 2030 to bude už 22 % a v polovině 21. století bude v seniorském věku dokonce každý třetí člověk.

Proč jsme se zapojili do projektu?
  1. Zapojení do projektu umožní našim službám lépe reagovat na očekávané demografické změny - zvyšování počtu seniorů a tím také osob žijících ve svých domácnostech vyžadujících pomoc druhé osoby - tak aby pokryla potřebu pomoci těmto osobám.
  2. Naplnit náš cíl - poskytování takové odborné péče, která umožní našim klientům, seniorům a osobám se zdravotním postižením, zůstávat s pomocí pečovatelské služby doma, ve svém přirozeném prostředí.
  3. Projekt vnímáme rovněž jako příležitost k vzájemnému propojení a sdílení úspěchů i náročných momentů s jinými poskytovali sociálních služeb.
  4. Naší kvalitní, odbornou péči přispět ke změně obrazu pečovatelské služby, tak aby byla vnímána jako odborná služba poskytující osobám závislým na péči krátkodobou podporu i podporu do konce života v domácím prostředí.

Projekt pro zapojené pečovatelské služby přináší mnoho aktivit, podporující realizaci změn, tak aby pečovatelské služby byly schopny fungovat v souladu s vizí vyjádřenou v názvu projektu.

V rámci projektu se naši pracovníci účastní vzdělávacích akcí, organizovaných Institutem sociální práce.

V roce 2019 se zúčastnili těchto kurzů:
  • kurz Zjišťování potřeb jako základ individuálního plánování
  • kurz Specifika péče o osoby s demencí
  • dvoudenní setkání Cesta změny - reflexe zkušeností a překážek na společné cesta

Věříme, že i díky projektu se nám podaří realizovat plánované změny v pečovatelské službě ke spokojenosti našich klientů, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.

[1] Asistivní technologie je souhrnné označení pro pomůcky, které pomáhají zlepšit fyzické nebo duševní funkce osobám, které mají tyto funkce z různých důvodů sníženy. Pod pojem asistivní technologie lze zahrnout nejen tyto pomůcky samy o sobě, ale i služby spojené s jejich poskytováním.