Poslání, cíle a zásady služby OP

Poslání, cíle a zásady Občanské poradny *

OP - nové-1

Poslání
Občanské poradny

 

 • Občanská poradna Ústí nad Orlicí prostřednictvím poradenských služeb usiluje o to, aby občané (zejména osoby v nepříznivé sociální situaci) netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností účinně vyjádřit své potřeby, či hájit své oprávněné zájmy.
 • Občanská poradna je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provází občany při jejich obtížích a přijímá každého občana (zejména osoby v nepříznivé sociální situaci) s každým dotazem. Zároveň občanská poradna podporuje občany při zvládání problémů vlastními silami.
 • Občanská poradna se podílí na činnosti Asociace občanských poraden a společně s ní upozorňuje příslušné orgány státní správy a samosprávy na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů. Tím se snaží ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb ve prospěch občanů a předcházet, zmírňovat nebo odstraňovat jejich těžkosti. 

Jedná se o registrovanou sociální službu dle §37zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách: odborné sociální poradenství 

Cíle Občanské poradny

Cílem Občanské poradny je:

 1. Informovaný klient, který se orientuje ve své životní situaci a zná možnosti řešení případných těžkostí (i prostřednictvím jiných služeb).
 2. Klient, který zná svá práva a povinnosti a je schopen podle toho jednat.
 3. Veřejná správa a samospráva orientovaná na prospěch a blaho občanů.

Zásady Občanské poradny

 • OP usiluje o to, aby občané (zejména osoby v nepříznivé sociální situaci) netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností účinně vyjádřit své potřeby, či hájit své oprávněné zájmy.

 • OP je nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci a podpory
  OP přijímá každého občana s každým dotazem, nezaleží na věku, na místě trvalého bydliště, ani na jiných rozdílech.

 • OP vede své klienty k samostatnosti

 • OP neradí a nezastupuje v komerčních či podnikatelských záležitostech.

 • V OP nepracují právníci ani psychologové. Občané tak mohou být odkázáni na odborníky.
  Poradci v OP jsou navzájem zastupitelní, tzn., že občan nemá možnost vybírat si poradce.
  Při řešení složitějších dotazů může poradce případ konzultovat s externími specialisty, odborníky a občan tak může být objednán na další termín.

 • Délka jedné konzultace je stanovena maximálně do 45 min. Poslední občan je přijat nejpozději 30 minut před koncem provozní doby.

 • Smlouva o poskytování služby je nepsaná. Občan může vypovědět smlouvu bez udání důvodu.
  Občané se mohou vyjadřovat k práci OP a poradců – mohou využít knihu přání a stížností
  (v poradně). Stížnost může být podána i anonymně. Podrobnosti k podávání stížností jsou 
  k dispozici u vchodu do OP.

 • Služby OP jsou ambulantní, tzn., že OP své klienty nemůže navštěvovat v jejich bydlišti, ani jinde.